Direct aanmelden!

Aan de teksten en beelden op deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/creationverloskundigen) kunnen geen rechten worden ontleend. Creation Verloskundigen Veenendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website en de Facebookpagina.

Privacy

Creation Verloskundigen Veenendaal gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website en de Facebookpagina. Creation Verloskundigen gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Creation Verloskundigen deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Creation Verloskundigen bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Creation Verloskundigen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Creation Verloskundigen vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Creation Verloskundigen informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Creation Verloskundigen informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Creation Verloskundigen informeert cliënten indien Creation Verloskundigen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Gegevens over uw bezoek

Creation Verloskundigen Veenendaal meet informatie over uw verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Lees hier meer over cookies.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Creation Verloskundigen Veenendaal heeft geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Externe verwijzingen

Voor het linken vanuit externe internet- of intranetsites naar (onderdelen van) onze website, hoeft u geen toestemming te vragen. Wij vinden het wel fijn om bericht te ontvangen van het plaatsen van een link.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/creationverloskundigen)  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creation Verloskundigen Veenendaal.